Identiteit


Onze normen en waarden
In al onze normen en waarden staat onze identiteit centraal.
 
Liefde
Op de peuterspeelzaal van onze stichting dient het naleven van Christus voorop te staan. In ons leven en handelen dienen we uit te gaan van het leven van Christus zoals beschreven in de Bijbel, waarbij Christus` leven en sterven ons tot voorbeeld is in Zijn liefdevolle omgang met de medemens en Zijn liefde voor kinderen. Ook wij dienen te leven vanuit die liefde voor Christus en vanuit het Woord van God. Voor de leidsters betekent dit concreet dat zij zich als opvoeder niet anders voordoen dan ze zijn, dat ze eerlijk zijn en zelf de gewenste normen naleven.
 
…en respect
Uit onze basis, zoals hiervoor beschreven, volgt dat respect centraal staat.
 
… voor de unieke eigenheid van ieder mens met zijn/haar mogelijkheden en beperkingen.
Respect voor onszelf blijkt uit het waarderen van onszelf. Deze zelfacceptatie, dit zelfrespect, stimuleren wij dus ook bij de kinderen. We stimuleren de eigenwaarde door naar het kind te luisteren, aandacht te geven, te leren voor zichzelf op te komen, kleine opdrachten te geven, complimentjes te geven, kinderen toe te staan hun gevoelens te uiten zoals liefde en blijdschap, maar ook boosheid, angst en verdriet en ze te helpen bij het verwerken ervan.
Voortvloeiend uit zelfrespect hechten wij grote waarde aan het accepteren van de (eigenheid van de) ander. Wij proberen dus zonder vooroordelen ten opzichte van de ander te staan. Ieder mens is immers een uniek schepsel van God. Stimuleren van de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, alsook het respect voor de ander, speelt in het handelen van de leidster een grote rol.
Wanneer wij ouders moeten vertellen over een incident op de peuterspeelzaal, gaan wij zorgvuldig om met het geven van informatie over het betrokken kind.
 
… voor natuur en milieu
Wij vinden het belangrijk jonge kinderen de waarde van de natuur als Gods schepping te laten ervaren. Rond de seizoenswisselingen werken wij met thema’s als lente, winter, etc. Als het even kan, halen wij de natuur in huis, zoals voorjaarsbollen en herfstbladeren. Natuurlijk slaan wij ook geen beestjes dood, maar zetten ze weer buiten.
 
Op de speelzaal leren wij de kinderen wat normen en waarden zijn door voor te lezen uit de Peuterbijbel, er met hen over te praten en ook zelf het goede voorbeeld te geven en de kinderen te laten zien en uit te leggen hoe met elkaar om te gaan en respect te hebben voor de natuur en elkaar.